AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > III sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 28.11.2018 r. do 04.12.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 20.11.2018 r. do 04.12.2018 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.
7. Raport Monitoringowy z wdrażania w latach 2016-2017 Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2022.
8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnica na lata 2019-2029,
  2. uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,
  3. uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  6. określenia wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania.
  7. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  8. w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2019,
  9. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur DOMBROWSKI

Transmisja sesji na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Brodnicy: https://www.youtube.com/user/urzadmiejskibrodnica

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 17.12.2018, 13:06 , Komentarzy: 3, wyświetleń: 699

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.
Mam wrażenie, że to jednak redakcja używa wielkich liter, więc po co te nerwy?
Dodany 24.12.2018, 20:25 przez Julian
Dlaczego nikt nie pyta burmistrza o te obiecane autobusy
Dodany 20.12.2018, 08:59 przez Zły pasazer
wszystkie litery w nazwisku mają być duże, co przerost abicji nad treścią, megalomania w pełnej krasie, dno!
Dodany 17.12.2018, 13:31 przez a