baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Brodnica.net > Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – kiedy i dlaczego?

Wśród środków, których sąd może użyć w stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, znajduje się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy ma on zastosowanie? Jakie konsekwencje dla przedsiębiorcy oznacza orzeczenie w stosunku do niego takiego zakazu?

Czym jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianych przez prawo. Jego głównym celem jest ochrona innych uczestników (głównie przedsiębiorców i konsumentów) obrotu gospodarczego przed nieuczciwym przedsiębiorcą. Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę Prawo upadłościowe.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzeka się w stosunku do przedsiębiorców, którzy zaniedbali swoje obowiązki w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Osoby kierujące upadającą firmą muszą być świadome, że znajdując się w takiej sytuacji są zobowiązane podjąć odpowiednie działania. Wynika to z przywołanej już ustawy Prawo upadłościowe. Do najważniejszych obowiązków należy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Nie tylko brak wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie jest przesłanką do orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Także przedsiębiorcy, którzy:

  • po ogłoszeniu upadłości nie wydali lub nie wskazali majątku, ksiąg rachunkowych czy innych dokumentów,
  • jako upadli po ogłoszeniu upadłości ukrywali, niszczyli lub obciążali majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  • jako upadli w toku postępowania upadłościowego nie wykonywali innych ciążących na nich obowiązków

muszą spodziewać się, że zostanie w stosunku do nich orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednak obligatoryjny. Nawet wówczas, gdy dłużnik będący przedsiębiorcą nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd może oddalić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności (np. jeżeli został złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a szkody wyrządzone wierzycielom nie są znaczne).

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie: https://kancelaria-slaski.pl/category/upadlosc-przedsiebiorstwa/.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – kto musi złożyć wniosek?

Postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczyna się na wniosek. Najczęściej składają go pokrzywdzeni wierzyciele, choć katalog osób do tego uprawnionych jest szerszy. Zgodnie z art. 376 ustawy Prawo upadłościowe z takim wnioskiem mogą wystąpić również tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, syndyk, prokurator, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy oznacza to:

  • zakaz prowadzenia działalności na podstawie wpisu do CEIDG,
  • zakaz prowadzenia działalności w ramach spółki cywilnej,
  • zakaz pełnienia funkcji m.in. zarządcy sukcesyjnego i członka rady nadzorczej.

Konsekwencje dla przedsiębiorcy, który nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy Prawo upadłościowe, są poważne – w praktyce uniemożliwiają mu dalsze prowadzenie działalności w jakiejkolwiek formie.

Na jaki okres sąd orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje, że sąd może orzec w stosunku do zadłużonego przedsiębiorcy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 do 10 lat. Przy orzekaniu zakazu sąd bierze pod uwagę:

  • stopień winy dłużnika,
  • skutki podejmowanych przez niego działań (np. obniżenie wartości przedsiębiorstwa),
  • rozmiar krzywdy wierzycieli.

Prawomocne postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podlega obwieszczeniu (art. 376 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe).źródło: ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodano/zmodyfikowano: 25.03.2020, 14:07 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 396

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.