baner Mieszkanie

AKTUALNOŚCI > Brodnica.net > Nabór wniosków na gminny brodnicki bon żłobkowy na nowy rok szkolny 2020/2021

Od 1 czerwca 2020 r. rodzice – mieszkańcy Gminy Brodnica mogą składać wnioski na gminny brodnicki bon żłobkowy w wysokości 300,00 zł miesięcznie na nowy rok szkolny 2020/2021, tj. na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Gminny Brodnicki bon żłobkowy to 300 złotych miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków.

Komu przysługuje?
Brodnicki gminny bon żłobkowy przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:
zamieszkują na terenie Gminy Brodnica,
są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, lub prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne,
rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Brodnicy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Brodnica z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,
nie korzystają z urlopu wychowawczego;
2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieka z podmiotem prowadzącym żłobek (przynajmniej 8-godzinny czas opieki przez 5 dni w tygodniu) lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Komu świadczenie nie przysługuje?
Bonu żłobkowego nie otrzymają osoby ubiegające się, jeżeli:
- dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem;
- samotnie wychowują dziecko, a nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne.

Na jaki okres przyznawany jest bon żłobkowy?
Brodnicki gminny bon żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, chyba że wniosek zostanie złożony po rozpoczęciu roku szkolnego lub umowa o objecie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

W jakiej wysokości wypłacany jest brodnicki gminny bon żłobkowy?
Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy Brodnica, wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko. Kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kiedy i w jakiej formie wypłacane jest świadczenie?
Brodnicki gminny bon żłobkowy wypłacany będzie na wskazany we wniosku rachunek wnioskodawcy. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca września danego roku szkolnego.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
Wnioski o ustalenie prawa na nowy rok szkolny są przyjmowane od dnia 1 czerwca. Można je składać osobiście w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) oświadczenia odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcje rodziny zastępczej o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, w Urzędzie Skarbowym w Brodnicy, oraz zobowiązaniu się do okazania na wezwanie:
a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, na który ustalane jest praw do świadczenia, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za wskazany wyżej rok kalendarzowy,
c) urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za wskazany powyżej rok kalendarzowy i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
2) kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;
3) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
6) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
7) orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka;
8) odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz niekorzystanie z urlopu wychowawczego;
10) informacje podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z innych źródeł niż budżet Gminy Brodnica;
11) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
12) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu na rachunek Gminy Brodnica nienależnego świadczenia;
13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Brodnica, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź telefonicznie pod numerem 56 49 41 649.


źródło: Urząd Gminy Brodnica

Dodano/zmodyfikowano: 30.05.2020, 16:43 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 190

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.