Namiot

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Wkrótce sesja absolutoryjna

Na czwartek, 23 czerwca br. przewodniczący Roman Pytlasiński zwołał XXXIX sesję Rady Powiatu w Brodnicy. Porządek obrad przewiduje m.in. debaty nad raportem o stanie Powiatu Brodnickiego i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2021 r. oraz głosowanie nad absolutorium. Posiedzenie odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Lidzbarskiej 14 w Brodnicy. Początek o godz. 15.30.

Na sesji zaplanowano m.in. wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat raportu o stanie Powiatu Brodnickiego w 2021 r. oraz debatę nad raportem, w której przewidziany został czas na głosy radnych i mieszkańców. Debata zakończy się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum zaufania.

Radni w dalszej części posiedzenia wysłuchają wystąpienia starosty na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego w 2021 roku. Następnie przewidziana jest debata nad sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i wydatków w ubiegłym roku z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz nad sprawozdaniami finansowymi. Przewidziana jest również dyskusja nad uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, a także uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Brodnicy za 2021 r. Zaplanowano też głosowania nad sprawozdaniami oraz uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na sesji radni rozpatrzą również uchwałę dotyczącą zmian w budżecie Powiatu Brodnickiego na rok 2022, a także w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy. Na posiedzeniu - jak podczas każdej sesji - będzie czas na wnioski i oświadczenia radnych oraz wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu za okres od ostatniego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata
2022-2026",
b) przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2021",
c) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+"
w Jabłonowie Zamek,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej (drogowej) polegającej
na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Brodnickiego,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2022,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brodnickiego na lata 2022-2035,
g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2021,
h) podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w roku 2021,
i) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka oraz bieżące
funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez
powiat brodnicki,
j) wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania
związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2021.
8. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
9. Wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat raportu o stanie Powiatu Brodnickiego w 2021 r.
10. Debata nad raportem o stanie Powiatu Brodnickiego w 2021 r.
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców,
c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum
zaufania.
11. Wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego w 2021 r.
12. Debata absolutoryjna nad:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2021 r. z uwzględnieniem
stopnia zaawansowania programów wieloletnich,
b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Brodnickiego za 2021 r.,
c) informacją z przebiegu wykonania planu finansowego ( w tym inwestycyjnego ) Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za 2021 r.,
d) informacją o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2021 r.,
e) uchwałą Nr 4/S/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z
informacją o stanie mienia Powiatu,
f) uchwałą Nr 4/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Brodnicy za 2021 r.,
g) uchwałą Nr 3/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2021 rok.
h) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Brodnickiego za 2021 rok,
i) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021
rok,
j) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021
rok.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców Powiatu.
15. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Powiatu w Brodnicy.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 17.06.2022, 10:14 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 962

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.