baner Tablice

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Datacja na wymianę "śmieciucha"

Od 1 marca 2023 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na modernizacji systemu ogrzewania. Jest to kontynuacja programu realizowanego w naszym mieście w latach 2018 – 2022. Z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec Brodnicy chcący pozbyć się tak zwanego "śmieciucha", a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Dotacja z budżetu Gminy Miasta Brodnicy przewiduje dofinansowanie w wysokości 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż:
1. 4 500 zł w przypadku ogrzewania pompą ciepła
2. 3 500 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
3. 3 500 zł w przypadku ogrzewania gazowego;
4. 3 500 zł w przypadku ogrzewania elektrycznego;
5. 2 500 zł w przypadku ogrzewania olejowego;
6. 2 500 zł w przypadku ogrzewania paliwem stałym tj. kotłem na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2019 r. poz. 363 i poz. 2549) lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. UE L 193/100 z 21.07.2015 r., Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.).
Wnioski zbierane będą do 1 września 2023 r., bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie, na dany rok.
Osoby chcące skorzystać z dofinansowania na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do PEC do wniosku będą zobowiązane do dołączenia dokumentu "Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej" bądź "Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej".
Zasady udzielania i wysokość dotacji określa Uchwała Nr XLV/360/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2023 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 732).
Wnioski rozpatrywać będzie komisja powołana przez Burmistrza Brodnicy według kolejności ich wpływu. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie posiadanego źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, sporządzonej zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Miasta Brodnicy.
Po zakończeniu inwestycji, w terminie określonym w umowie, Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia inwestycji oraz dostarcza wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji.
Środki finansowe przekazywane będą przed rozpoczęciem prac, na zasadach określonych w umowie.
UWAGA!!! Nie będzie możliwości dotowania inwestycji zrealizowanych przed podpisaniem umowy dotacji.
Istnieje możliwość skorzystania równocześnie z dofinansowania z Programu "Czyste Powietrze". Szczegółowe informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać w biurze konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Brodnicy we wtorki i w czwartki, nr telefonu 56 49 30 323.


źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 20.02.2023, 09:23 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 737

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.