baner Baner

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 1.07.2005

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 198/05 Burmistrza Miasta Brodnicy z dnia 1 lipca 2005r.
Burmistrz Miasta Brodnicy
Ogłasza O
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005.
.I Rodzaj zadania: Organizacja czytelni dla osób słabo widzących z użyciem elektronicznego zestawu powiększającego (lupa + odbiornik telewizyjny + odtwarzacz DVD)
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2005 - środki finansowe w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), które mogą być wydatkowane w szczególności na:
1. Zakup telewizora
2. Zakup odtwarzacza DVD
3. Zakup odkurzacza
III. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób słabo widzących przyznana zostanie w formie wsparcia według następujących zasad:
1. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie organizację czytelni, z nieograniczonym, bezpłatnym dostępem dla wszystkich osób słabo widzących .
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
e) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
f) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
.3 Burmistrz Miasta przyznaje dotację na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
4. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania, lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje ze środków budżetu Miasta w roku ubiegłym.
5. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy: okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną oferenta.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2005, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej niż 4 sierpnia 2005r., a zakończenie do dnia 31 grudnia 2005r. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
3. Zadanie objęte dofinansowaniem musi być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
V. Termin składania ofert:
1. Oferty sporządzone zgodnie z wzorem ofert stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia należy składać do 4

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1564

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.