baner Baner

AKTUALNO¦CI > Urz±d Miejski > Zarządzenie Burmistrza Brodnicy z dnia 1.07.2005

Zarządzenie Nr 198/05
Burmistrza Miasta Brodnicy
z dnia 1 lipca 2005r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm), art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 1 lit. „c” uchwały Nr XVII/175/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zmienionej uchwałą Nr XXV/254/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2005r.
§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2005r. organizowanego dla:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 4 sierpnia 2005r.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brodnicy,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej,
4) w dzienniku o zasięgu lokalnym
§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy – załącznik nr 3, wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Brodnicy
Wacław Derlicki
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 198/05 Burmistrza Miasta Brodnicy z dnia 1 lipca 2005r.
Burmistrz Miasta Brodnicy
Ogłasza
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005.
I. Rodzaj zadania:
Organizacja czytelni dla osób słabo widzących z użyciem elektronicznego zestawu powiększającego (lupa + odbiornik telewizyjny + odtwarzacz DVD)
II. Wysokość dotacji na realizację zadania: Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2005 środki finansowe w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), które mogą być wydatkowane w szczególności na:
1. Zakup telewizora
2. Zakup odtwarzacza DVD
3. Zakup odkurzacza
III. Zasady przy

Ľródło: Urz±d Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wy¶wietleń: 2994

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowi± prywatne opinie użytkowników. Je¶li uważasz, że który¶ wpis naruszył prawo, zgło¶ go do usunięcia.