baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Na kulturę i ochronę zabytków

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonania zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, odpowiadających zadaniom określonym w „Programie działań na 2007 r.”, przyjętym przez Radę Miejską w Brodnicy uchwałą nr IV/13/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r – mówi Maria Rutka-Celmer Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Polityki Społecznej.

Rodzaje zadań, które podlegają konkursowi to:

-organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,

- organizacja konferencji, seminariów, sesji naukowych, spotkań autorskich oraz wydawanie publikacji i wydawnictw dokumentujących kulturę, historię i sztukę regionu,

- aktywizowanie i upowszechnianie kultury wśród osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,

- wzbogacanie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację warsztatów i kursów ze wszystkich dziedzin kultury,

- wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków,

- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz kultury ludowej.

W 2007 roku na realizację tych zadań ze środków publicznych przeznaczono 150 000.00 złotych., czyli o 100 tys. złotych więcej niż w roku 2006.

Zasady przyznawania dotacji

1. Wnioski o dofinansowanie zadań mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w zakresie zadań określonych konkursem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje ze środków budżetu miasta w latach ubiegłych.

3. Wnioski należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Oferta powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

- inne informacje dotyczące

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1281

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.