baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sądy czekają na ławników

31 grudnia 2007r. upływa kadencja ławników do sądów rejonowych oraz do sądów okręgowych. W myśl art. 163. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku, w którym kończy się kadencja dotychczasowych ławników.
Liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Brodnicy ustala kolegium Sądu Okręgowego w Toruniu.
Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego na kadencję 2007-2011 powinni być wybrani:
do Sądu Rejonowego w Brodnicy:
16 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich,
22 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
do Sądu Okręgowego w Toruniu:
1 ławnika do orzekania w sprawach cywilnych,
2 ławników do orzekania w sprawach prawa pracy.
Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy i Sądu Okręgowego w Toruniu z terenu miasta Brodnicy dokonuje Rada Miejska w Brodnicy w głosowaniu tajnym.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich to prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Brodnicy

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu

prawa pracy to:
1) związki zawodowe,
2) organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników (z terenu miasta Brodnicy) dokonuje się do Rady Miejskiej w Brodnicy na karcie zgłoszenia ustalonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
W przypadku złożenia

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1408

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.