baner Mieszkanie

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Ochrona środowiska

W Wydziale Ochrony Środowiska starostwa zakończono opracowanie długoterminowych projektów ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Określają one zadania w tej dziedzinie na okres 4 lat z perspektywą działań obejmującą kolejne 4 lata.
Plany zyskały już pozytywną opinię Zarządu Województwa. Zostaną przedstawione radnym Powiatu Brodnickiego .
Program określa cele ekologiczne dla powiatu, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Integralną częścią "Programu" jest "Plan gospodarki odpadami powiatu Brodnickiego".
Część pierwsza programu, opisuje aktualny stan środowiska powiatu, w szczególności zasoby przyrodnicze, geologiczne, wodne, charakteryzuje sposób prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, identyfikuje źródła i zagrożenia wynikające z emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, hałasu, pół elektromagnetycznych do środowiska itp.
Część druga opracowania określa prognozowane zmiany i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ekologii, kierunki i cele działań na płaszczyźnie ochrony środowiska, identyfikuje problemy środowiskowe oraz wskazuje na sposoby zapobiegania im, zawiera harmonogram działań i określenie kosztów realizacji programu wraz z zasadami finansowania działań. Traktuje ponadto o zarządzaniu programem i monitorowaniu postępów jego realizacji.
Jako główne cele do realizacji do 2011 r. na terenie powiatu brodnickiego przyjęto:
- w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: ochrona, zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz przywracanie do stanu właściwego komponentów środowiska,
- w zakresie ochrony powierzchni ziemi: utrzymanie dobrej jakości zasobów glebowych oraz zapobieganie przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi,
- w zakresie ochrony i gospodarki zasobami kopalin: racjonalne pozyskiwanie surowców naturalnych,
- w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych: osiągnięcie dobrego stanu wód jakościowego i ilościowego, ochrona wód przed degradacją oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
- w zakresie ochrony powietrza: ograniczenie "niskiej emisji" oraz emisji z sektora komunikacyjnego przy równoczesnym utrzymaniu standardów jakości powietrza dla pozostałych zanieczyszczeń na dotychczasowym poziomie,
- w zakresie ochrony przed hałasem: ograniczenie emisji poziomu hałasu komunikacyjnego w strefach gdzie nie jest on dotrzymywany, do poziomu co najmniej dopuszczalnego,
- w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane,
- w zakresie zapobiegania poważnym awariom: minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii, w szczególności związanej z transportem substancji niebezpie

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 2, wyświetleń: 2900

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.
Nad naszym pięknym pojezierzu Brodnickim zawisły niebezpieczne "chmury". Bogaci ludzie budują domy mimo zakazu przy samej wodzie. Dom,który postawiono przy samym jeziorze ma odległość około 8 metrów od wody a do jeziora jest wyprowadzona rura kanalizacyjna!Położenie tego obiektu jest za terenem Vorwerku, poniżej posiadłości państwa Drzewoszewskich.Od tego obiektu do samej góry jest straszna wycinka drzew.Proszę o wyjaśnienie w jakim kierunku zmierza nasza władza dając zezwolenia nie zgodne z prawem!
Dodany 09.05.2019, 17:42 przez Mieszkanka
Witam. Zabieram głos w sprawie ochrony środowiska w Powiecie Brodnickim bo kilka dni temu (30.04.2012) byłem nad jeziorami Pojezierza Brodnickiego: dokładnie nad jeziorami Cichym, Zbiczno i Bachotek. Poprzednio byłem tam w 1991 roku i w czasie obecnej wizyty dostrzegłem wyraźne pogorszenie stanu jezior. Szczególnie widoczne to było nad jeziorem Zbiczno, które odkąd pamiętam (lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku do 1991 roku) miało specyficzną seledynową barwę wody i dużą przeźroczystość wody, sięgającą latem nawet 4 metrów i więcej. Wiem to, bo dużo w nim nurkowałem i pływałem (bez aparatu tlenowego). Niestety obecnie jezioro w niczym nie przypomina tamtego, zniknął seledynowy odcień wody, a przeźroczystość nie jest większa niż 70-80 cm. Panowie urzędnicy: jeziora łatwo zanieczyścić, bardzo trudno oczyścić. Zanieczyszczenie tych jezior w tak krótkim czasie (od 1991 roku), biorąc pod uwagę unikalny charakter tych jezior, jest dla mnie bardzo smutnym zjawiskiem. Kończyłem Ochronę Środowiska, niestety wiem, co mówię. Nie chciałbym w ramach polemiki usłyszeć danych o parametrach wody w jeziorach, bo te publikowane znam. Osoby które znają temat zanieczyszczeń jezior wiedzą, że zakłócenie równowagi w jeziorze nie zawsze widoczne jest w liczbach, które podlegają zresztą wahaniom. Potrzebne są dodatkowe dane, w tym o przeźroczystości wody, stanu, składu, ilości osadów dennych, zmian w roślinności wodnej, fauny itd. Nie mam danych, czy za pogorszony stan jezior odpowiada tylko rolnictwo, czy spust ścieków (nie wierzę w zgodę urzędu na odprowadzanie ścieków), a może brak ewidencji wszystkich źródeł zanieczyszczeń? Może koło jezior lub cieków je łączących są jakieś wytwórnie i one nielegalnie odprowadzają ścieki? Nie rzucam oskarżeń, nie mam na to dowodów. To tylko pytania. Obecny stan tych jezior jest tym smutniejszy, że w okolicy jezior widać wiele nowo pobudowanych domów: czyżby ich mieszkańcom nie zależało na czystości jezior? Nikt nie widzi zmian?... To nie jest jedyny ciąg jezior który spotkał taki los. Na Mazurach zjawisko trucia jezior także postępuje, chociaż oczywiście mogę podać przykłady jezior, których stan się poprawił, niestety w większości dotyczy to zbiorników poprzednio zdegradowanych całkowicie. Szkoda. Piszę te słowa z dużym żalem.
Dodany 03.05.2012, 19:09 przez Piotr Fischer