baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Ogłoszenie Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Brodnicy :

z dnia 05.09.2005 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Na podstawie art. 3a ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
§ 1. Kandydatem na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Brodnicy, zwanego dalej "kandydatem", może być osoba, która:
1. Jest obywatelem polskim,
2. Ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
4. Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
§ 2. Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:
1. Ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub
2. Ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
§ 3. Wymagania określone w § 1 i 2 sa niezbędne.
§ 4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, o którym mowa w § 1, należy m.in.:
1. Bieżšce i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu.
§ 5. Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Curriculum vitae,
3. Oświadczenie, że:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. Dokument potwierdzający posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego wystawiony przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy;
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 2;
6. Kwestionariusz osobowy;
7. 1 fotografię 45 x 60 mm na białym tle, bez nakrycia głowy.
§ 6. Dokumenty, o których mowa w § 5, należy składać osobiscie w terminie do dnia 20 września 2005 r. w siedzibie Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23, 87 - 300 Brodnica (pokój nr 314), w zamkniętej koperc

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 941

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.