AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > XXXIII sesja Rady Miejskiej

22 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 10.1.2018 r. do 7.3.2018r. oraz informacji o przetargach za okres od 10.1.2018 r. do 7.3.2018 r.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2018 za rok 2017. Materiały przesłane pocztą elektroniczną.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 za rok 2017. Materiały przesłane pocztą elektroniczną.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy za rok 2017. Materiały przesłane pocztą elektroniczną.
9. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.
10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
11. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej.
12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie okręgów wyborczych,
b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,
c) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica,
e) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. gen. Wł. Sikorskiego w Brodnicy,
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Macieja Rataja w Brodnicy,
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej w Brodnicy,
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2018 roku,
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018,
j) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brodnicy.
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 13.03.2018, 08:50 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 309

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.