Namiot

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Brodnicy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert Burmistrz Brodnicy powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych-oświadczenie;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie- oświadczenie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności-oświadczenie;
4) nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego-oświadczenie;
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Brodnicy.

Miejsce i termin złożenia kandydatury
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem można składać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23 (pok. 101) lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 15 grudnia 2023 r.
Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: "Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Burmistrza Brodnicy w 2024 roku".

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 16.11.2023, 07:52 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 295

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.